Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi és kamerarendszer tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat VIR-ADRIA d.o.o.

A Vir -Adria d.o.o.(Vir -Adria d.o.o., székhely: Horvátország, 23234 Vir , Prezida ulica XVIII.
8., 23234 Vir Prezida XVIII.8. adószám / OIBszám : 14830582865 , a továbbiakban
(Apartman ) korlátolt felelősségű társaság, melynek főtevékenysége apartman bérbeadás.

A VIR-ADRIA d.o.o elérhetőségei :

Cím / Székhely : 23234 Vir Prezida XVIII.8. telefon elérhetőség :
+385995713076,+385989618927
Az Apartman , az adatok kezelésével összefüggésben, ezúton tájékoztatja ügyfeleit,
vendégeit, valamint honlapjának látogatóit, az általa kezelt személyes adatokról, a személyes
adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai
gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Apartman felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az
Apartman kijelenti, hogy tiszteletben tarja partnerei, ügyfelei, honlapja látogatóinak
személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi
jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak
megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,
mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Apartman fenntartja a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására. Természetesen
az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, partnereit, vendégeit.
Az Apartmannal kapcsolatba kerülő Vendég elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az
alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

1./ A Szabályzat célja
Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Apartman megfeleljen az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól.

2./ Szabályzat hatálya
2.1 Időbeli hatály
Jelen Szabályzat 2018. Május 25-től további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.
2.2 Személyi hatály
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Apartmanra , azon személyekre, akik adatait a jelen
Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik
jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
2.3 Tárgyi hatály
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Apartman minden szervezeti egységeikben folytatott
valamennyi sz
emélyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

 

3./ Fogalmak
Az alábbi fogalmak jelen Szabályzat alkalmazásában értendők
a) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
b) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
c) hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
d) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
e) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
f) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
g) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
h) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
i) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
j) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
k) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
l) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
m) adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
n) adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
o) adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

4./ Alapelvek az adatkezelés során
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy
nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás
részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és
különösebb megfontolást nem igényel.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély
elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további
külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is
kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak,
továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben
és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson
alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni
kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával
és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét,
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen
azonosítani.
Az Apartman szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert
személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz
hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titokvédelmi nyilatkozatot tenni.

 

5./ A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekébe kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az
adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az
Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes
adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Felhívjuk az Apartman részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

5.1 Adatkezelés a weboldalon
a) A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus
kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
b) A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó
számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, név, telefon, e-mail cím, dátum és időpont,
felnőtt személyek száma, gyermekek száma és életkora, ellátás típusa, továbbá a Felhasználó
által megadott egyéb személyes adatok.
c) Az adatok törlésének határideje: az Apartman foglalástól számított 5 év, ajánlatkérés
esetén, ha nem jött létre szerződés azonnal; míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások
esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.
d) A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
postai úton (23234 Vir Prezida ulica XVIII.8 Croatia /Horvátország)
e-mailben (virsziget1@gmail.com )
e) Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg
iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.
f) Az Apartman a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
g) Az Apartman a vendégek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat,
információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény.
h) Az Apartman a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. foglalás ,ajánlat küldés)
nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges
mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.
i) Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó
hozzájárulásával került sor, az Apartman a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének
hiányában
i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
ii) Apartman vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további
külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is
kezelheti.
j) A Felhasználókról az Apartman ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím,
felhasználás időpontja, megtekintett weboldal, böngészőprogram, valamint a böngésző
egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások
fejlesztése és fenntartása érdekében használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból
feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. Az
Apartman a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egyegy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el, amennyiben ehhez Felhasználó
hozzájárul. Amennyiben nem járul hozzá Felhasználó, azt előzetesen jelzi az „Adatkezelés a
weboldalon” fejezet d. pontjában meghatározott elérhetőségeken.
k) Az Apartman az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak az
Apartman egyes – a Felhasználó által használt – szolgáltatásainak fejlesztése és / vagy
működtetése érdekében továbbítja. Az Apartman az általa kezelt személyes adatokat
harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon
nem él vissza.
l) A Weboldalak külső (nem az Apartman által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is
tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb
fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért
az Apartman minden felelősségét kizárja.
m) A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Apartman a jelen
adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának
céljából az Apartman összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

 

5.2 Névjegykártyák adatkezelése
a) Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely azzal a cselekedettel
történik, amikor Felhasználó átadja az Apartman részére a személyes adatait tartalmazó
névjegyét.
b) A kezelt adatok köre: név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, munkahely, annak címe,
továbbá a névjegykártyán szereplő egyéb személyes adat.
c) Az adatkezelés célja: a kapcsolatépítés, a személyek közötti érintkezés megkönnyítése.
d) Jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni a névjegykártyák
átadása, azok kezelése esetén.
e) Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a
névjegykártya megsemmisítésére vonatkozó utasításig.

 

5.3 Hírlevél, DM tevékenység
a) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy Apartman reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott
elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
b) Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy
az Apartman a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
c) Az Apartman nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás
nélkül. Ebben az esetben az Apartman minden – üzenetek küldéséhez szükséges – személyes
adatát törli nyilvántartásából és további ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
d) Az adatkezelés célja: gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek
küldése Felhasználó részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.
e) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
6. § (5) bekezdése.
f) A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont.
g) Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a
leiratkozásig.

 

6./ Adatbiztonság
a) Az Apartman minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést
megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan
megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
b) Az Apartman minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása
érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége,
valamint naprakész állapota érdekében.
c) Az Apartman az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
d) Az Apartman ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a
rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és
ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez,
szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.
e) Az Apartman a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos
tükrözéssel kerüli el az adatvesztést.
f) A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból az Apartman napi mentést
végez.
g) A személyes adatokat kezelő hálózaton. Az Apartman folyamatosan gondoskodik a
vírusvédelemről.
h) Az Apartman hálózatán kezelt adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel
és jelszóval kell biztosítani.

 

7./ Tájékoztatás az adatkezelésről
a) A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését
az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein.
b) Felhasználó kérelmére a z Apartman tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az Apartman a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,
közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
c) Az Apartman a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
d) Az Apartman zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó
jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
e) Az Apartman törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt
adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.
f) A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az Apartman a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
g) Az Apartman a a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vendéget, továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha
ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

8./ Ellenőrzés
a) Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek
betartását az Apartmannál adatkezelést végző szervezeti egység vezetői folyamatosan
kötelesek ellenőrizni.
b) Az Apartman a kezelt adatok ellenőrzését az apartman és az üzemeltető valamint az általa
megbízott adatvédelmi felelős évente egyszer ellenőrzi.

 

9./ Az adatvédelmi felelős és az adatvédelmi szabályzat
a) Az Apartman közvetlenül felügyelete alá tartozó belső adatvédelmi felelőst nevez ki,
melynek feladatai:
i. Közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezelésekkel összefüggő döntések
meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában.
ii. Ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint az
adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek és adatbiztonsági követelményeinek
megtartását.
iii. Kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén
annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelő szervezeti egység vezetőjét vagy az
adatfeldolgozót.
iv. Vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást.
v. Gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

 

10./ Jogorvoslat
a) Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
ii. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
iii. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
iv. törvényben meghatározott egyéb esetben.
b) Apartman a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az apartman az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
c) Amennyiben a Felhasználó az apartman meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
d) Felhasználó a jogainak megsértése esetén szálloda ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

 

Információszabadság

Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról :
Az elektronikai megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatban a VIR- ADRIA d.o.o.
(Székhely: 23234 Vir,Prezida ul. XVIII.8. ; OIB szám : 14830582865 ; telefonszám: +385 99
5713076, +385 989618927 ;
az Apartman üzemeltetője és mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”), az alábbiakról
tájékoztatja Önt:

 

1. Az Apartman körül elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) működtetünk.
Az elektronikus megfigyelőrendszert – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban:
„Szvtv.”) 30. § (2) bekezdésével és 31. § (1) bekezdésével összhangban – kizárólag
vagyonvédelmi célból, az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése érdekében használjuk.
Az adatkezelés célja: az Apartman területén tartózkodó személyek életének és testi épségének
védelme, a személy- és vagyonbiztonságnak az elektronikus megfigyelő rendszer
(kamerarendszer) igénybevételével történő fenntartása. Az elektronikus megfigyelőrendszer
alkalmazásának nem célja a munkavállalók munkáltatói ellenőrzése.

 

A megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használjuk,
illetve használhatjuk fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára
történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett
előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

2. Az adatkezelés jogalapja: az Ön kifejezett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja] és az Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja és 31. § (1)-(4)
bekezdéseiben foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja]. A jelen tájékoztató ismeretében az Apartman területére való belépést az
érintett személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően
nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén
lehetséges.

 

2. Az adatkezelés jogalapja: az Ön kifejezett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja] és az Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja és 31. § (1)-(4) bekezdéseiben
foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja].
A jelen tájékoztató ismeretében az Apartman területére való belépést az érintett – ráutaló
magatartással megtett – hozzájárulásának tekintjük.

 

3. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, az élőkép
megfigyelés mellett képeket rögzít.
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelésben érintettek köre: az
Apartman területén tartózkodó természetes személyek, ideértve az Aprtman munkatársait,
valamint az Apartman vendégeit is. A kezelt személyes adatok köre: az érintettek a
képfelvételeken látszódó arcképmása, magatartása.

 

4. Adatkezelés időtartama: az érintettnek az Apartman területére történő belépésétől számított
14 nap. A kamerák által készített felvételeket a felvétel elkészültétől számított 14 napig őrizzük
meg.

 

5. A képfelvételek tárolásának helye: 23234 Vir Prezida ul.XVIII.7.

 

6. A képfelvételekhez kizárólag az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, az alábbiak
szerint. A kamerák élőképének megtekintésére a mindenkori Apartman tulajdonos jogosult. A
kamerák felvételének megtekintésre a mindenkori Apartman tulajdonos jogosult. A
megtekintés minden esetben kizárólag az 1. pontban jelzett célból történik. Adattovábbításra
kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő
eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok
körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek
tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

 

7. A kamerák az
Apartman teljes területét megfigyelik. Az apartmanok csak kültérben helyezkednek el, az
apartmanokban nincsenek kamerák felszerelve. A kamerák pontos elhelyezkedése (látószöge),
illetve a megfigyelt terület a mellékelt ábrán látható / az alábbiak szerint alakul.

I. A kamerák első csoportja készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak,
valamint a tájékoztatja Önt a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Ön ezzel
felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

7. A kamerák az Apartman teljes területét megfigyelik. Az apartmanok csak kültérben
helyezkednek el, az apartmanokban nincsenek kamerák felszerelve. A kamerák pontos
elhelyezkedése (látószöge), illetve a megfigyelt terület a mellékelt ábrán látható / az alábbiak
szerint alakul.

 

I. A kamerák első csoportja
Az Apartman területén lévő külső kamerarendszerek helye Nada apartman /4 Nada terasz /
melynek látószöge az udvar illetve a strandkapu felé van kihelyezve, 5.Liex felé vezető hátsó
feljáró lépcső mely a lépcső látószögére összpontosul, a 4. Liex apartmannál mely a
strandkapu látószögét veszi, a mosoókonyhánál mely az ahhoz közeliítőket veszi, 5. emeleti
Liex apartman teraszán lévő mely a Liex és Nada apartmanház udvarát veszi látószögébe,
apartman tulajdonos lépcsőfeljárója.
1. Nada 4 terasz
2. Nada házfala
3. Mosókonyha
4. / 4.Liex apartman terasa 5. /5.Liex apartman terasz 6. /6 .Liex apartman terasz
A megfigyelés célja továbbá az Apartman közös helyiségeiben előforduló balesetek
megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.
/ Közös kerthelység, Udvar
8. Ön, mint érintettet megilletik az ún. érintetti jogok. Ezzel kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatjuk. Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az Önt a személyes adatai kezelésével
kapcsolatban megillető, alábbiakban részletezett jogok érvényesülése érdekében.

 

Adatkezelő lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával
kapcsolatos kérelmét akár postai úton, akár e-mail útján, akár telefonon előterjessze. Email :
virsziget1@gmail.com, postai úton : 23234 Vir Prezida ul.XVIII.7 Adatkezelő az Ön kérelmét
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül teljesíti és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatja erről
Önt. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és telefonon
előterjessze. Email : virsziget1@gmail.com, postai úton : 23234 Vir Prezida ul.XVIII.7
Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti és tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában tájékoztatja erről Önt.

 

A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő
szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja Önt a kérelem megtagadásáról, ennek okairól,
valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről. Adatkezelő az Ön kérelmét
főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban Ön postai vagy telefonos elérhetősége
megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az

 

Ön kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha Ön személyazonosságát
igazolta. Adatkezelő az Ön kérelmének teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra
az esetre azonban, ha Öntől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző,
már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra,
hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést
állapítson meg.

 

a) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Adatkezelő az Ön kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon
tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:
arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van- e;
az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozó nevéről és elérhetőségeiről; az Ön Adatkezelő által
kezelt személyes adatairól és azok forrásáról; a személyes adatok kezelésének céljáról,
valamint az adatkezelés jogalapjáról;
az adatkezelés időtartamáról; azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
az adatkezelés következményeiről; az Ön jogairól; az esetleges adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Adatkezelő az Ön kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt Önnek az
adatkezelésnek a jelen tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő a személyes adatokat
közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket; az adatkezelés következményeiről;
az Ön jogairól; az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására
megtett intézkedésekről.

Adatkezelő az Ön kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt Önnek az
adatkezelésnek a jelen tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a
bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről.

 

b) Helyesbítéshez való jog:
Adatkezelő az Ön kérésére helyesbíti az Önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

 

c) Törléshez való jog:
Az Ön kérésére Adatkezelő törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más
módon kezelte;
-visszavonja a hozzájárulását;
– tiltakozik az adatkezelés ellen;
a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

 

d) Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Ön kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: –
vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri d) Adatkezelés
korlátozásához való jog: 9. Vendégeinknek szóló részletes adatkezelési tájékoztatónkat, amely
kiterjed az – Az Ön kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül: – vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását; Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről. e)

 

Adathordozhatósághoz való jog:
Adatkezelő az Ön kérésére, az Ön rendelkezésére bocsátja az Önre vonatkozó, az Ön által
megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat
Ön egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt a Adatkezelő akadályozná.

 

f) Jogorvoslathoz való jog:
Amennyiben Ön úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes
adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a
hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; honlap:
www.naih.hu; „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal
mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a
NAIH részére kiadja.

 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az Ön személyes adatainak jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti.
Ön a személyiségi jogának megsértése esetén sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a
felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár a károsult vagy a
személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származik.

 

Jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt
megtéríti. Ön a személyiségi jogának megsértése esetén sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő
mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte
elő, továbbá ha a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az
érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

 

9. Vendégeinknek szóló részletes adatkezelési tájékoztatónkat, amely kiterjed az elektronikus
megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelésünkre is, megtalálja az Apartman
honlapján (www.apartman-vir-sziget.hu )
Utoljára frissítve: 2019.01.31.

Language »